* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Автоматични прекъсвачи Дефектнотокова защита Катодни отводители Kонтактори Товарови прекъсвачи Защита и упр. двигатели Измерване и сигнализация Контрол и управление Автоматизация Бутони, сигнални лампи АВР Шинопроводи Редови клеми и акс.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19